Plikter for leder og styremedlem i nedgangstider

Covid -19 pandemien har vist at den økonomiske situasjonen i din bedrift kan endre seg i løpet av timer. Det er da viktig at du klarer å omstille deg raskt.

Jon Olaf

Artikkel av:

Lars Pettersen, Daglig leder

Artikkelen er skrevet: 28. juni 2020

Tiltakene mot Covid-19 har vært dramatiske og virkningene for norsk næringsliv er store. Bedrifter som for kort tid siden var kjernesunne, opplever nå å stå i en krise som truer grunnlaget for videre drift.

Hvilket ansvar har du som leder eller styremedlem for en bedrift som har utfordringer?

Vi har lært at mange opplever at de økonomiske midlene selskapet har til rådighet ikke er tilstrekkelige til å dekke utgiftene som selskapet allerede har pådratt seg, samtidig som det påløper nye utgifter som er nødvendige for å opprettholde driften.

Daglig leder og styret er ansvarlige for at virksomheten styrets forsvarlig. For deg som er daglig leder eller styremedlem er det veldig viktig at du er bevisst på dine forpliktelser. Dersom det ikke skulle gå bra med din bedrift er du ansvarlig og plikter å håndtere situasjonen. Hvordan du har gjort dette avgjør om du kan bli stilt ansvarlig for mangelfull ivaretakelse av selskapets interesser.

  Hva sier loven om ditt ansvar?

  Vi har spurt juristene i Tenden om de juridiske retningslinjene som gjelder og hva du som bedriftsleder eller styremedlem må være klar over.

  Styreledere og styremedlemmer sitt ansvar

  Det må avholdes styremøter der situasjonen til din bedrift blir diskutert

  • Hyppige styremøter. Kanskje ukentlig om situasjonen tilsier det.

  • Situasjonsrapport fra daglig leder

  • Risiko

  Tiltak

  • Utførte handlinger

  • Vurdere om det er realistisk at selskapet klarer seg gjennom krise

  Jeg vil påpeke at dette dokumenteres med møtereferatet/møteprotokolle

  Daglig leder sitt ansvar

  • Kontroll på likviditeten

  • Kostnadskontroll

  • Utføre tiltak som står i forhold til situasjonen

  Det er viktig at du dokumenterer beslutninger som tas og tiltak som iverksettes.

   Hva gjør du når likviditetsutfordringene oppstår?

   Dersom du til tross for å ha utført tiltak for å sikre likviditeten i selskapet ditt kommer i en situasjon der du ikke har penger til å betale er det noen elementer du må være klar over.

   Kreditorene skal likebehandle

   Forskjellsbehandling kan etter omstendighetene utløse personlig erstatningsansvar for styret og daglig leder, og i noen tilfeller kan det også utløse straffansvar

   Går selskapet senere konkurs, vil kreditorer som ble prioritert foran andre kunne bli pålagt å tilbakebetale det som ble mottatt.

   Kan selskapet uten videre kan bestille nye varer fra leverandørene når likviditeten ikke strekker til?

   Ja, du kan bestille varer, men du må informere ved bestilling dersom du ikke vil kunne betale det som bestilles til forfall.

    Er det mulig å forhandle med mine leverandører?

   Ja, i tilfeller der dine kreditorer ser at det er hensiktsmessig at din bedrift opprettholder riften sin vil det være fornuftig for både deg og dine kreditorer å forhandle om dine gjeldsbetingelser

   • Løsningen ligger ofte i forhandlinger med selskapets kreditorer om hvordan gjeldssituasjonen skal løses, og det har stor betydning å gå tidlig nok i dialog med kreditorene.
   • En fremforhandlet løsning kan gå ut på alt fra betalingsutsettelse til hel eller delvis ettergivelse av leverandørgjeld, gjerne i kombinasjon med tilførsel av ytterligere likviditet fra bank og/eller eiere.
   • Mens gjeldsforhandlinger pågår, bør det innføres betalingsstans for gjeld pådratt før en fastsatt dato, samtidig som løpende utgifter til drift i forhandlingsperioden betales etter hvert som de forfaller.

   Hva skal du fokuserer på?

   Styret sitt fokus

   Hovedfokuset i styrets arbeid i slike vanskelige tider må være om det er realistisk at selskapet klarer seg gjennom krisen. Forsvarlige vurderinger av dette kan ikke gjøres uten at styret er tett på og sørger for å ha tilgang til informasjon om selskapets faktiske situasjon og prognoser fremover.

   Daglig leder sitt fokus

   Økonomisystemet og regnskapet ditt bør være oppdatert med ferske tall slik at man hele tiden har kontroll på nåsituasjonen.

   • Følg nøye med på kundefordringene dine og følg opp de som er forfalt rasktt

   • Få kontroll på varelageret ditt. Kvitt deg med det du ikke trenger.

   • Har du utstyr du ikke trenger som du kan kvitte deg med?

   Du som er daglig leder bør ha løpende risikovurdering av forskjellige tenkelige scenarier.

   Eksempler:

   • Hva skjer om de største kundene forsvinner?

   • Hvor stor andel av utestående fordringer har du råd til å tape?

   • Hva skjer hvis leverandørene krever forskuddsbetaling?

   • Hvilke muligheter er det for å få lån?

   Styret må være tett på disse slik at de kan ta de rette beslutningene og kommer styret frem til at det ikke er forsvarlig å drive videre plikter det å melde oppbud.

   Søk råd i tide!

   Situasjonen vi alle står i stiller store krav til ledelsen i alle selskaper, også ditt. Feil eller mangelfull håndtering vil kunne ha store konsekvenser for både virksomheten din og ledelsen, som etter omstendighetene kan bli holdt personlig ansvarlig.

   Det er ikke tiden nå til å forsøke å finne ut av alt selv. Endringene kommer så raskt og er så store at du bør benytte deg av rådgivere som kan fortelle deg hvordan du bør håndtere ting i praksis om du

   Det er derfor et godt råd å søke gode råd i tide.

   Trenger du en å sparre med angående økonomien i din bedrift?