Har du kontroll på varelageret?

Varelageret må telles jevnlig og minst en gang ved årets slutt. Det er både lovpålagt og vesentlig for å få kontroll på resultatet i din bedrift.

Jon Olaf

Artikkel av:

Maja Bye Børvik

Artikkelen er skrevet: 28. juni 2021

Alle varer som er kjøpt inn og produsert for videresalg er for produsenter og varehandelsebedrifter en stor del av bedriftens økonomi. Det er derfor viktig å ha god kontroll på disse. Dette krever gode rutiner for telling. 

Rutiner for varetelling

Det er viktig å ha gode rutiner for varetelling. Det anbefales å benytte en sjekkliste som utgangspunkt for planlegging og gjennomføring av tellingen.

Dokumentasjonen av varetellingen skal være datert og dokumenteres med varetellingsliste som viser

  • varens art

  • kvantum (med angivelse av måleenhet)

  • verdi for hver enkelt vare

  • summeringskolonne for de spesifiserte varene.

Det er viktig å ha kontroll med prisene for å kunne dokumentere at lageret er verdsatt til anskaffelseskost eller gjennomsnittlig anskaffelseskost. Ved dokumentasjon av varelageret skal verdi for hver enkelt vare beregnes til anskaffelseskost eller virkelig verdi. Ukurante varer må gå klart frem av listen. Det skal også fremgå hvem som har foretatt opptellingen.

Verdivurdering

Regnskapsmessig skal varene verdsettes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi (antatt salgsverdi etter omkostninger.) Det skal fremgå av listen hvilke varer som er verdsatt til virkelig verdi.

Ukurans 

Ukurans kan skyldes flere forhold, f.eks. skader, markedsmessige vurderinger, for stor lagerbeholdning i forhold til etterspørselen e.l. Grunnlaget for vurderingen av nedskrivning for ukurans kan være

  • varetelling – de som teller vet at varen er ukurant (skadet, lite solgt, markedsmessig utdatert)

  • sortere vareregister etter siste salg (f.eks. varer ikke solgt siste år)

  • analyse av bruttofortjeneste pr. varegruppe (er den lav eller negativ kan det indikere ukurans)

Skattemessig verdsettes de til anskaffelseskost slik at det ikke gis skattemessig fradrag for ukurante varer før varene er fysisk ute av varelageret.

Alle varer skal telles, også de som ikke kan selges. Regnskapsmessig fordi det er av betydning å se hvor stor nedskrivningen av lageret er. Skattemessig fordi de skal vurderes til anskaffelseskost.

 

Vil du ha mer informasjon?