Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Hvitvasking er et globalt samfunnsproblem som vi prøver å minimere og komme til livs. Vi er, som regnskapsfører, forpliktet til å rapportere all adferd vi oppfatter som mistenkelig til Økokrim, men føler også et ansvar for å sørge for at du og dine ansatte beskyttes fra å bli misbrukt av kriminelle.

Jon Olaf

Artikkel av:

Cecilie Nikodemussen
– Autorisert regnskapsfører
Artikkelen er skrevet: 28. juni 2021

«Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbar handling. For at utbyttet skal kunne tas i bruk av gjerningspersonene må det integreres i den legale økonomien. Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse.»

Kilde: https://www.hvitvasking.no/

Hvitvasker du med med vilje eller ikke?

De tilfellene vi kommer borti kan grovt deles i tre kategorier

 1. Tilsiktet

Dette betyr at kunden vår bevisst utfører handlinger som går under kategorien hvitvasking

 2. Mistenkelig adferd

Dette betyr at vi ser tegn i driften som må undersøkes nærmere for å avdekke mulig hvitvasking

 3. Utilsiktet

Dette er tilfeller der personer i bedriften blir del av en hvitvaskingsoperasjon uten å vite om det.

Heldigvis er de aller fleste tilfeller utilsiktet. Det er da stort sett på grunn av manglende kunnskap eller dårlige rutiner i en bedrift. Vi ser på det som vår oppgave å da veilede deg til at du får en bedre rutine som gjør at du opererer etter lovverket.

Eksempler på hvitvasking

Utstrakt bruk av kontanter

Du som bedriftseier er uvitende om at pengene kundene betaler med kommer fra ulovlig aktivitet, som svart arbeid, og blir uvitende involvert i hvitvasking.

Vi kan da avdekke at en økende grad av din inntekt kommer fra kontantsalg og hjelpe deg å finne metoder og rutiner som hindrer at du blir ansvarlig for disse handlingene.
(I tillegg er jo kontanthåndtering dyrt, men det er et annet tema)

Dårlig fakturarutine som leder til mistenkelig adferd.

Bedriften din fakturerer før leveransene er utført fordi den som er ansvarlig for utfakturering ikke vet når leveransene skjer, men har en fast dag man fakturerer.

Dette er en adferd som kan sees på som mistenkelig, men som ikke er ment som et forsøk på hvitvasking. Dette er kun en dårlig gjennomføring av arbeidet. Vi kan da hjelpe deg å finne bedre rutiner knyttet til utfakturering slik at du fakturere på riktig tidspunkt.

Det er to eksempler, men vi arbeider ut ifra over 100 punkter som kontrolleres. Ved at vi utfører jevnlige kontroller vil vi avdekke negativ adferd og hjelpe deg å justere rutinene dine slik at du kan drive bedriften på en forsvarlig og trygg måte.

Vår plikt er din trygghet

Vi er som regnskapsfører forpliktet  ved lov til å undersøke og rapportere mistenkelig adferd uten å informere deg som kunde.

“Rapporteringspliktige, herunder styremedlemmer, ledere, ansatte og andre som utfører oppdrag på vegne av rapporteringspliktige, skal ikke gjøre kunden eller tredjepersoner kjent med undersøkelser, oversendelse av opplysninger til Økokrim eller etterforskning.”

Kilde: https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§28

Dette betyr at du som kunde av oss kan være trygg på at mistenkelig adferd vil bli undersøkt uten at den som utfører handlingen blir informert og da eventuelt kan skjule kriminelle handlinger.

Har du mistanke om hvitvasking?

Dersom du selv ser mistenkelig adferd i din bedrift er vårt råd å rapportere dette til Politiet som vil ta saken videre.

Vil du ha mer informasjon?