Hvordan budsjetterer du?

Som regnskapsbyrå og bedriftsøkonomer ønsker vi at kundene våre skal nå sine mål og ha en sunn økonomi. Vi mener at budsjettet er en god start på veien til til en god og sikker økonomi i alle bedrifter.

Jon Olaf

Artikkel av:

Lars Pettersen
Siviløkonom og daglig leder

Artikkelen er skrevet: 9. mars 2022

Alle har på et tidspunkt behov for en oversikt over fremtidige kostnader og inntekter, og derfor er viktig å ha kunnskap om hvordan du legger et budsjett. 

Definisjonen på budsjett

Budsjett, oppstilt plan, overslag eller prognose over fremtidige påregnelige inntekter og utgifter eller fremtidige, forventede prestasjoner som salg, produksjon og liknende.

Kilde: https://snl.no/budsjett

Veien til et godt utarbeidet budsjett

Budsjetteringen er en god øvelse som gir deg mye informasjon om din bedrift. Selve budsjettprosessen kan i noen tilfeller være mer nyttig enn selv resultatet. Du blir veldig bevist på hvor du bør ha fokus for å komme i mål med den kommende perioden.

Et budsjett vil tydelig vise hvilke faktorer som utgjør en risiko for resultatet. Dermed får du et styringsverktøy som viser hvordan bedriften ligger an, og du kan gjøre tiltak dersom dere ligger bak budsjettet.

Mer praktiske grunner til å budsjettere er å kunne planlegge slik at du har penger til å betale regninger, feriepenger, skatt ol. når det kommer. Ved å sette opp et likviditetsbudsjett er det enkelt å se om du må sette av penger for senere betalinger, som du vet vil komme.

 Med andre ord forsøker du å se inn i fremtiden og legge en plan ut fra gitte forutsetninger.

Forskellige budsjettmodeller

For å finne en god modell må du se på hensikten med budsjettet og hva det skal benyttes til. Her er noen eksempler på tilfeller der det er hensiktsmessig å budsjettere.

Kort beskrivelse av budsjettyper

 

Metoder for budsjettering

Prosentvis

Du tar tidligere resultat, typisk siste periode, og justerer med en prosentsats for å lage et nytt budsjett. Dette er en veldig passiv metode og gir lite eierskap til budsjettet.

Topp til bunn

Du setter et mål på resultatet og budsjetterer ut i fra dette. Dette er mer aktiv måte å budsjettere på. Du må gå dypere inn i de forskjellige faktorene og justere på disse for å oppnå det ønskede resultatet.

Bunn til topp

Her starter du i detaljene og jobber deg oppover etter hva du mener er realistisk og ender opp med et budsjettert resultat på toppen. Dette er nok den metodikken som er best for å forankre budsjettet og skape eierskap hos dine ansatte.

Når bør budsjettet legges?

Det er vanskelig å si når du bør budsjettere, men det er enklere jo nærmere perioden du kommer. Det er da mindre usikkerhet knyttet til mange av risikofaktorene.

På den andre siden kan det være tilfeller der du trenger et budsjett lenge før budsjettperioden. Dette kan f.eks. være dersom du skal starte eller utvide bedriften din. Da kan investorer, styret, banker eller andre interessenter kreve å få se budsjettene lenge før planene skal settes i drift.

Når det er sagt behøver jo ikke det å treffe budsjettet være et mål i seg selv, men det bør i hvert fall fortelle hva man i verste fall kan forvente seg. Det er veldig sjeldent at man blir kritisert for å levere bedre enn budsjettert.

Gode prinsipper for budsjettering

Det er lurt å være nøktern når du budsjetterer samtidig som det er realisme bak det. Dersom budsjettet ikke er oppnåelig vil det miste sin betydning som styringsverktøy. Derfor er det bedre å budsjettere nøkternt på inntektene og sikre seg på kostnadene. Da reduserer du risikoen for negative overraskelser senere

Budsjett som motivasjon

Et godt forankret budsjett kan være motivasjonsskapende i en bedrift. Dette krever et realistisk budsjett og at de som skal styres etter budsjettene føler eierskap til budsjettet.

La de som er ansvarlig for leveransene delta i budsjettprosessen slik at deres synspunkter blir tatt hensyn til. Da får de et solid eierskap til tallene og dermed føler seg mer forpliktet til å nå disse.

Vil du ha mer informasjon?