Feriepenger– hvor mye må du utbetale?
Reglene rundt utbetaling av feriepenger reguleres av ferieloven og skal sikre at arbeidstakere årlig får ferietid og feriepenger. Alle arbeidstakere har rett på ferietid, men kun arbeidstakere som har vært i jobb året før har rett til feriepenger etter ferieloven.
Jon Olaf

Artikkel av:

Artikkelen er skrevet: 24. mars 2022

Alle arbeidstakere har lovbestemt krav på 4 uker og én dag ferie, men ettersom de fleste arbeidstakere er omfattet av tariffavtale har majoriteten av norske arbeidstakere i praksis rett på 5 uker ferie hvert år. Den ordinære lovbestemte feriepengesatsen er på 10,2%, men for arbeidstakere med rett til 5 uker ferie er den ordinære satsen 12%.

Hva skal det egentlig beregnes feriepenger av?

Feriepenger beregnes på bakgrunn av arbeidsvederlag som ble utbetalt i opptjeningsåret, altså året før feriepengene utbetales. Det mest åpenbare eksempelet på dette er lønn, men det er også en rekke andre ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget – her er noen eksempler:
 

  • Provisjon og honorarer
  • Sykepenger
  • Bonus knyttet direkte til arbeidsinnsats
  • Overtidsgodtgjørelse
  • Verdi av fri kost
  • Smusstillegg

Eksempler på ytelser som ikke inngår i feriepengegrunnlaget:

  • Feriepenger utbetalt i opptjeningsåret

  • Andel av nettoutbytte

  • Fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie

  • Sluttvederlag

Feriepenger for de over 60 år

Dersom arbeidstaker er over 60 år gjelder særskilte regler som blant annet innebærer at arbeidstaker har rett til en ekstra ferieuke. Arbeidstaker har således rett til 5 uker og én dag (ferieloven) eller 6 uker (tariffavtale) ferie hvert år.

I tillegg til ekstra ferie har arbeidstaker også krav på mer feriepenger. For arbeidstakere over 60 år forhøyes dermed feriepengesatsen med 2,3%, som medfører at ordinær sats øker til 12,5% (ferieloven) eller 14,3% (tariffavtale).

Slik beregner du hva som skal utbetales i feriepenger

Selv om det står sort på hvitt at det skal utbetales 12% feriepenger av arbeidsvederlag opptjent i fjor er dette en sannhet med modifikasjoner.

Du har kanskje regnet på dine egne feriepenger og oppdaget at at regnestykket ikke stemmer- og du lurer helt sikkert på hvorfor?

Justering for virkedager under ferie

Årsaken til dette er at den vanlige måten å beregne feriepenger på tar utgangspunkt i at en uke består av 6 virkedager.

Ferieloven anser også lørdag som virkedag. Dette gir gjennomsnittlig 26 virkedager per måned og for en arbeidstaker med 5 ukers ferie utgjør dette 30 virkedager (5 uker * 6 virkedager per uke). Dette medfører at det trekkes fra et beløp tilsvarende 4 virkedagers ordinær lønn ved utbetaling av feriepenger.

Vil du ha mer informasjon?